ทางบริษัทมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า สูงสุด ดังนี้ 

Requirement & Specification

บริษัทจะทำการรวบรวม Requirement ที่ลูกค้าต้องการมีในโปรแกรมของลูกค้า เช่น สินค้า บุคลากร ข้อมูลลูกค้า ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงรูปแบบเอกสารที่ลูกค้าใช้งานในปัจจุบัน  ลูกค้าสามารถส่ง Requirement ที่เตรียมไว้แล้ว มาให้ทางเมล์ได้ นอกจากนี้ ทางบริษัทจะมีบริการรับ Requirement  นอกสถานที่ ซึ่งจะมีค่าบริการคิดตามระยะทาง เป็นต้น  ขั้นตอนนี้จะถือว่ามีสำคัญมากที่สุดในการที่จะพัฒนาโปรแกรม ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีประสิทธิภาพ มากที่สุด

Quotation & Deposit

บริษัทจะทำการส่งใบเสนอราคา Quotation  พร้อมเงื่อนไขการชำระเงิน และระยะเวลาในการพัฒนางานทั้งระบบให้ลูกค้าทราบทางเมล์ หลังจากได้รับ Requirement ครบแล้ว เมื่อลูกค้าตกลงว่าจ้างให้บริษัทซีอาร์เค โซลูชั่น เป็นผู้รับพัฒนางานดังกล่าว ให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำตามที่แจ้งในใบเสนอราคา พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินมายังบริษัทเพื่อแจ้งยืนยันอีกครั้ง ทางบริษัทจะได้เริ่มงานให้ทันทีหลังจากได้รับชำระมัดจำเรียบร้อย

Design

บริษัทจะให้ทีมงานทำการออกแบบการทำงานของโปรแกรมทั้งระบบให้ลูกค้าเห็นภาพรวมของโปรแกรม  พร้อมนำเสนอให้ลูกค้าตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องก่อนดำเนินการขั้นต่อไป (ขั้นตอนนี้บริษัทจะดำเนินการให้เมื่อลูกค้าตกลงชำระเงินมัดจำเพื่อเริ่มงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น )

  • Work Flow Diagram วาดแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน ความสัมพันธ์ของแต่ละหน้าจอ และของ เอกสารลูกค้า
  • Prototype  ทำการออกแบบหน้าจอของโปรแกรมทั้งหมดของระบบ และนำเสนอ Present งานให้ลูกค้าเข้าใจ  การทำงานทั้งระบบของโปรแกรมก่อน พร้อมแจ้งยืนยันส่งงานส่วน Prototype ให้เรียบร้อย

Coding and Implementation

หลังจากลูกค้าตรวจสอบ Prototype การทำงานของโปรแกรมทั้งระบบตามที่นำเสนอ และเข้าใจเรียบร้อย ทีมงานจะเริ่มเขียนโปรแกรมทั้งหมด พร้อมทั้งทำการทดสอบโปรแกรม เป็นระยะ ๆ ในแต่ละส่วนของโปรแกรม เพื่อให้ลูกค้าปรับแก้รายละเอียดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง

Software  Validation

หลังจากพัฒนาโปรแกรมครบทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว จะทำการทดสอบเต็มระบบอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่า งานแต่ละส่วน แต่ละฝ่าย สอดคล้องกัน อย่างถูกต้อง

Manual & Training

เมื่อโปรแกรมส่งถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะจัดทำเอกสารการใช้งานของโปรแกรมนั้นๆ พร้อมทั้งเข้าอบรมการใช้งาน ให้กับผู้ใช้งาน User ต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและชำนาญในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด

Maintenance

บริษัทมีบริการหลังการขายดูแลโปรแกรม กรณีที่เกิดปัญหา หรือลูกค้าต้องการพัฒนาโปรแกรมต่อยอด ในอนาคต  ทั้งแบบรายปี  รายครั้ง โดยรายละเอียดค่าบริการจะนำเสนอในใบเสนอราคาให้ลูกค้าทราบก่อน  และสิ่งสำคัญที่สุด คือ สร้างมั่นใจให้กับลูกค้า CRK ว่าทางบริษัทสามารถให้บริการดูแลโปรแกรมลูกค้าได้อย่างแน่นอน