เงื่อนไขการชำระเงิน

  • ชำระเงินมัดจำ 30% เพื่อเริ่มงาน ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  • รายละเอียดต่างๆจะส่งให้ลูกค้าทางใบเสนอราคา
  • เมื่อชำระเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้ง หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที
    บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด  Fax 02-1620886  Ext. 18
  • ทางบริษัทจะเริ่มงานให้เมื่อลูกค้า ชำระเงินมัดจำ เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ : หากลูกค้าขอแจ้งยกเลิกการพัฒนาโปรแกรม บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินมัดจำและเงินที่ชำระมาทั้งหมด