โปรแกรมบริการหารจัดการ แท็กซี่ อู่แท็กซี่ อู่เช่ารถ แท็กซี่ ราคาประหยัด ใช้งานง่ายเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง แม่นยำในการทำงาน

และ รวดเร็ว ทันสมัย ตัวโปรแกรมสามารถเพิ่มเติมความต้องการได้ ส่วนที่เพิ่มเติมทางบริษัทจะแจ้งราคาให้ทราบก่อน  

สนใจติดต่อสั่งซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-5640541

บริการหลังการขาย อบรมการใช้งานให้ฟรี 
http://www.crksolution.com/

 ขอบเขตโปรแกรม Taxi
1. การเช่า
   a. บันทึกการเช่าอัตโนมัติ
   b. บันทึกการเช่า
   c. บันทึกการเคลียร์เงิน
2. บัญชี
   a. ชาระเงินค่าเช่า
   b. ใบลดหนี้
   c. รายการบัญชี
   d. รายละเอียดบัญชี
   e. เคลียร์เงินสิ้นวัน
   f. บันทึกรายจ่าย
3. ข้อมูลหลัก
   a. ข้อมูลคนขับ
   b. ข้อมูลรถ
   c. บริษัทประกัน
4. ซ่อมบารุง
   a. บันทึกการซ่อม
   b. ชุดซ่อม
   c. อะไหล่
5. รายงาน (สามารถเพิ่มเติมได้)
   a. ตารางซ่อมบารุงประจาเดือน
   b. ประวัติการเปลี่ยนอะไหล่
   c. ยอดค้างค่าเช่า
   d. การชาระเงินและลดหนี้
   e. สรุปรายได้จากคนขับ
   f. สรุปการเช่ารถตามคนขับ
   g. รายรับ / รายจ่าย
   h. รายการเตือนรถแท็กซี่
    i. ประวัติการเช่ารถ

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการทำงานโปรแกรมบริหารจัดการ Taxi