THAI TINPLATE

ขอขอบคุณ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด  ที่ให้โอกาสได้เข้านำเสนอผลงานของ CRK Solution
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด ต่อไป

ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น