Kloud SME

ยกระดับความปลอดภัยของการใช้งาน ด้วย SSL ทางทีมงาน Kloud SMC และ Kloud ACC ได้ปรับปรุง Server ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการเพิ่ม SSL ให้สามารถทำงาน ผ่านทาง https

THAI TINPLATE

ขอขอบคุณ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด  ที่ให้โอกาสได้เข้านำเสนอผลงานของ CRK Solution ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด ต่อไป ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น

Mahidol University International Demonstration School

ขอขอบคุณ Mahidol University International Demonstration School  ที่ให้โอกาสได้เข้านำเสนอผลงานของ CRK Solution ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับ Mahidol University International Demonstration School ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น

KIM YOO SENG COMPANY

ขอขอบคุณ บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด  ที่ให้โอกาสได้เข้านำเสนอระบบ ERP ของ CRK Solution ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา เพื่อพัฒนาระบบ ERP ให้กับ กิ้มหยูเส็งค้ากระจก ในโอกาสต่อไป ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น

ASM Security Management Co., Ltd.

ขอขอบคุณ บริษัท ASM Security Management จำกัด  ที่ให้โอกาสได้เข้านำเสนอผลงานของ CRK Solution ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา เพื่อพัฒนาระบบสต๊อกให้กับ ASM Security Management ในโอกาสต่อไป ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น

ISUZU MOTORS ASIA (THAILAND)

ขอขอบคุณ บริษัท ISUZU MOTORS ASIA (THAILAND)  ที่ให้โอกาสได้เข้านำเสนอผลงานของ CRK Solution ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับ ISUZU MOTORS ASIA (THAILAND) ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น