KIM YOO SENG COMPANY

ขอขอบคุณ บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด  ที่ให้โอกาสได้เข้านำเสนอระบบ ERP ของ CRK Solution
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา เพื่อพัฒนาระบบ ERP ให้กับ กิ้มหยูเส็งค้ากระจก ในโอกาสต่อไป

ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น